93.000 

Bánh Nướng (0 Trứng)

Thập Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng)

65.000 

Bánh Nướng (0 Trứng)

Đậu Xanh (0 Trứng)

54.000